?ifra tima |S.19.03 | |Fakulteta |Ekonomska fakult

eta | ||Naziv podjetja|Kompex d.o.o. | |Demonstrator|Ana Perko |
|?lani|Alen Komi?| |?olsko leto|2004/2005 |
| |Aljo?a Tomi? | |||
| |Matej Dolinar | |Izpolni ||
| | | |demonstrator: ||
| |Nata?a Nikolova| |Datum oddaje||
| |/ | |Ocena||
Na?rt razvoja
?este vaje
NALOGA
– Opredelitev dose?ene stopnje razvoja izdelka in potrebnih sredstev za
dokon?anje razvoja
– Opredelitev strate?kih mo?nosti za nadaljnji razvoj obstoje?ih in
novih izdelkov
NAVODILO
– V spodnji razdelek vnesite poro?ilo o delu v preteklem tednu
– Ne spreminjajte oblike in poglavij v predlogi poro?ila.


PORO?ILO
Pri?akovni obseg: ___ strani
1 Porabljena sredstva
|?lan|Osredoto?il se je|In tudi|Skupno|
||predvsem na||?tevilo |
|| ||ur |
|Alen Komi?|Pisanje poro?ila|Sodelovanje |5 |
|Aljo?a Tomi?|Pisanje poro?ila|Sodelovanje |5 |
|Matej Dolinar|Pisanje poro?ila|Sodelovanje |5 |
|Nata?a Nikolova |Pisanje poro?ila|Sodelovanje |5 |
|/|/ |/|/ |
2 Vsebina
1 Pregled
||Stopnja |Predviden ?as |Predvidena|Viri sredstev za|
||dose?enega|za dokon?anje |sredstva za|dokon?anje razvoja|
||razvoja |razvoja ?|dokon?anje|? |
||? | |razvoja ?||
|Organizacij|Koncept |15h|19.500SIT|Pla?ilo naro?nika oz.|
|a ve?jih| | ||izkupi?ek od vstopnic|
|glasbenih | | |||
|prireditev | | |||
|Organizacij|Koncept |5h|6.500 SIT|Pla?ilo naro?nika oz.|
|a manj?ih | | ||izkupi?ek od vstopnic|
|glasbenih | | |||
|prireditev | | |||
|Posredovanj|Koncept |2h|2.600 SIT|Izkupi?ek od razlik v|
|e vstopnic | | ||ceni pri posredovanih|
|in| | ||vstopnicah|
|organiziran| | |||
|je obiskov | | |||
|prireditev | | |||
|Organizacij|Koncept |7h|9.100 SIT|Pla?ilo naro?nika|
|a| | |||
|promocijske| | |||
|prireditve | | |||
|Organizacij|Koncept |5h|6.500 SIT|Pla?ilo naro?nika|
|a zabav za | | |||
|zaklju?ene | | |||
|dru?be| | |||
|Izposoja|Koncept |0,5h|650 SIT |Pla?ilo naro?nika|
|ozvo?enja | | |||
|in druge| | |||
|glasbene| | |||
|opreme| | |||
||?|30h|4 mio SIT|Finan?no posojilo|
||Nakup opreme | |||
3 Status razvoja, prihodnje naloge in potrebna sredstva za nadaljnji
razvoj
Prva pomembnej?a stopnja v razvoju na?ega podjetja je nakup opreme,
katero bomo potrebovali pri organiziranju vseh vrst prireditev. Ko bo
ta faza zaklju?ena, bomo ?e pripravljeni za organizacijo le teh, saj
imamo zanje ?e izdelane koncepte. Od te faze naprej pa bo vsako
organiziranje zahtevalo svoj specifi?en razvoj, ki bo temeljil
predvsem na predhodnem usklajevanju s stranko oziroma predhodnem
analiziranju ?elja ciljne publike. Zaradi tega smo v zgornji tabeli
za dokon?anje razvoja, od faze koncepta naprej, upo?tevali le
razvojno delo zaposlenega, kajti ostale stro?ke ne smatramo kot
razvojne.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Zaradi velike odvisnosti na?e konkuren?nosti od dobre tehnologije, je
stalen razvoj le te nujno potreben. Tega se sami dobro zavedamo. Zato
bi bilo pomembno na?o tehnologijo ?im pogosteje dopolnjevati, kar bo
ves ?as na?a prioriteta. ?e bomo uspe?no poslovali, se nadejamo, da
bi za razvoj na?e opreme letno namenili ?im ve? sredstev, nikoli pa
manj kot pol milijona SIT.

Za?etne investicije v opremo ocenjujemo na 4 mio SIT. Polovico tega
zneska bosta v enakem dele?u vlo?ila dva ustanovitelja podjetja. Za
drugo polovico pa nameravamo pridobiti finan?no posojilo.


4 Izbolj?ave proizvoda in novi proizvodi
Na?e klju?ne izdelke oz. storitve nameravamo obdr?ati zanimive na
dolgi rok predvsem z kvalitetno in u?inkovito izvedbo. Pri
organizaciji glasbenih prireditev je predvsem pomembna odzivnost na
spremembe, izjemna prilagodljivost in upo?tevanje ?elja naro?nika. Za
pritegnitev zanimanja za na?e storitve pa je nadvse pomemben dober
glas, ki ga seveda ?irijo zadovoljni naro?niki. Za tiste, ki bi o
na?em podjetju in izvajanju storitev vedeli kaj ve?, pa bi poskrbeli
z a?urnim spreminjanjem na?e spletne strani.

Za ohranitev konkuren?nosti na na?em trgu je razvoj komplementarnih
storitev izjemnega pomena. Kot smo ?e omenili, se bo na?a dejavnost v
roku petih let razvijala in se ?irila tudi na ostala podro?ja. Za?eli
bomo z izposojanjem glasbene opreme in z organizacijo manj?ih
glasbenih prireditev, kasneje tudi ve?jih, ponujali bomo nakup
vstopnic in prevoz do lokacije izvedbe glasbene prireditve. Pri
organiziranju glasbenih prireditev bomo seveda poskrbeli tudi za
komplementarne storitve, to so npr. dobava pija?e in hrane,
organizacijo varnosti na prireditvah, poskrbeli za dovolj veliko
?tevilo parkiri??…

Na?a ciljna skupina kupcev je zelo velika, od dijakov, ?tudentov,
zaposlenih ter tudi upokojencev, tako da bomo ?e od za?etka imeli
dovolj naro?nikov za organizacijo prireditev. Na?o ?iritev bi
predvsem predstavljal prodor na evropski trg, seveda potem, ko bomo
na doma?em trgu uspeli uveljaviti kvalitetno izvedbo na?ih storitev.

Za uspe?no konkuriranje na trgu bodo majhne spremembe, recimo
tehni?ne, izjemnega pomena, saj bo potrebno na?o glasbeno opremo
sproti dograjevati, poskrbeti za novej?o in kvalitetnej?o opremo, ?e
bomo hoteli biti dovolj pripravljeni za organizacijo glasbenih
prireditev. Na podro?ju tr?enja pa bo potrebno poskrbeti za dovolj
a?urno ogla?evanje v medijih, da bodo na?i kupci sproti obve??eni o
na?i ponudbi storitev.


5 Industrijska lastnina
Panoga, v kakr?no vstopamo ne potrebuje podobnih na?rtov, kot je
razvoj lastnih tehnolo?kih re?itev. Vso opremo, ki jo bomo
potrebovali jo bomo kupili na tr?i??u pa naj bo to rabljena ali nova.

Mislimo da nekih patentov, licenc in blagovnih znamk tudi ni, saj se
posamezna podjetja sproti odlo?ajo kak?na bo njihova strategija oz
na?rt za organizacijo dolo?ene prireditve. Seveda pa s kopiranjem
nekih novih zamisli od konkurence mislimo, da nebi dosegli neke
konkuren?ne prednosti.

x

Hi!
I'm Lydia!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out