Copyright Law

BLM HUKUKU TANIMI, GELM, HUKUK ve TOPLUM
Gelien teknolojiler hayatn her alanna akl almaz bir hzla girerek insan hayatn her geen gn biraz daha kolaylatrmaktadr. Bilgisayar ve iletiim teknolojilerindeki gelimeler gnmzde insanlk tarihi acsndan ok nemli bir devrim olarak kabul edilmekte hatta sanayi devrimi ile mukayese edilmektedir. Eitimden ticarete, devlet sektrnden zel sektre, elenceden al-verie kadar bir ok alanda klasiklemi anlaylar deitirmi ve insanlara yeni bir anlay yeni bir hayat tarz kazandrmtr. Bununla birlikte insann bulunduu her alanda olduu gibi bu alanda da yeni su tipleri ortaya km ve sulularda teknolojinin getirdii yenilik ve kolaylklar kullanmaya balamtr. Gnmzde bilgisayar kavram sadece hayatmz kolaylatran bir devrim olmaktan km su kavram ile birlikte anlan bir ara haline de gelmitir. Bu noktada biliim suu kavram ortaya kmtr. Biliim sular olgusu teknolojiyi kullanan ve kullanacak btn lkelerin ortak problemi haline gelmitir. Biliim teknolojilerindeki gelimeler bilgisayar alar sayesinde milli snrlar amtr. Bu nedenle ulusal dzenlemeler ve ulusal hukuklar biliim sular ile mcadelede yetersiz kalmaktadr. Biliim sular ile ideal bir mcadele, teknolojik gelimeler ile globalleen dnyada bu tip sulara kar dnya apnda bir ibirlii ile mmkndr. Dijital ortamn getirmi olduu btn imkanlar dnya devletleri sula mcadelede kullanmadka bu alandaki su tipleri ile mcadele baarl olmak mmkn deildir.
Biliim sular teknolojik gelimelere ak lkelerce ncelikli problem olarak kabul edilmi ve bu alanda gerekli almalar balatlmtr. zellikle A.B.D ve Avrupa lkeleri bu alandaki gerekli hukuki altyaplarn tamamlayarak gerekli idari yaplanmalarn dzenlemilerdir. Mevcut kanunlarnda dzenleme yapan lkelerin hukuklarn incelediimizde iki farkl yaklam ortaya kmaktadr. Birincisi Biliim Sularn ayr bir konu olarak deerlendirip Dijital ortamda ilenen sular iin ayr dzenlemeler yapmaktadrlar. kincisi ise bu alanda ilenen sularn dier sulardan farkl olmad ve sadece mevcut kanunlarnda dijital ortam ifade eden dzenlemelerin yeterli olaca grdr. ki grnde kendine gre hakllk pay bulunmakla birlikte karma bir yaklam en salkls olacaktr.
Biliim sularn ksaca Bilgisayar ve iletiim teknolojileri kullanlarak ilenen sulardr diye tanmlayabiliriz. Bu noktada iki farkl su tipi karmza kmaktadr. Birincisi mevcut hukukumuzda tanmlanm olup dijital ortamlarda ve bilgisayar teknolojileri kullanlarak ilenen sulardr. Bu sulara hakaret, dolandrclk, devlet aleyhine yrtlen faaliyetler vs yi rnek verebiliriz. kincisi Mevcut hukuklarda dzenlenmemi dijital ortamlarn varl ile ortaya kan su tipleridir. Bu su tiplerine rnek olarak Bilgisayar sistemlerine izinsiz girileri verebiliriz.
Bir ok kiinin dnd gibi lkemizde bu alanda dzenlemeler yaplmam deildir. Her ne kadar ideal manada bir dzenleme yaplm bulunmamakla birlikte hukukumuzun bu alanda ki sularla mcadele etmek iin yeterli olduu sylenebilir. TCK unun 525. maddesi Biliim alannda ilenen sular dzenlemektedir.
a) zel Hukuk Ve Biliim Sular Hukuk sistemimiz incelendiinde Biliim alannda ilenen sular bakmndan yetersiz olduu anlalmakla beraber, ihtiyaca cevap verecek kadar, zm getirecek hkmleri bulunduu da grlmektedir. Bunlar daha ok zel hukuk alanndadr. Bu ikinci kategori hkmler, demetinin de nternet ile ilgili sorunlara amaca uygun zm getirecek surette tatbiki, hi phesiz yine zaman alacak ve ciddi yorum tartmalarna yol aacaktr. Ama yine de mevzuatmzn bu alanda tamamen yetersiz olduu ve dolaysyla nternet ile ilgili eitli faaliyet ve uygulamalarn ba bo kald dncesi veya endiesi uyanmamaldr.
nternet’in sjeleri arasdaki zel hukuk ilikileri taraflar arasnda yaplan szlemeye dayanmaktadr ve bu szlemelerin hukuki nitelii, hkm ve sonular nternet hukukunun belli bal konular arasndadr.

b) Kamu Hukuku Ve Biliim Sular Yaplan incelemeler ortaya koymutur ki, mevzuat zellikle kamu hukuku alannda yeni bir konu olmasndan kaynaklanan sebeplerle belirsizlikler arz etmektedir.
nternet’in asl nitelii ve karakteristiini belirleyen zellikler dikkate alnd zaman, kamu hukuku alannda getirilecek kurallara egemen olacak ilkelerin ok byk bir titizlikle tespit edilmesi gerekmektedir. nternet, nitelii- hatta doas ve varlk sebebi- icab, serbest ve ak bir iletiim ortamdr. Soruna bu adan bakld zaman nternet’ in basit bir olay veya olaan bir teknik gelime olarak ele alnmamas; fakat aa damgasn vuran olaanst bir oluum niteliinde grlmesi gerektiini syleyebiliriz. Gerekten, bilginin domas, yaylmas ve paylalmas ve dolays ile tm toplumlarda bilgi dzeyinin ykselmesi bakmndan matbaann icad ne salam ise, gnmzde de nternet ayn ortam salamakta ve hatta mukayese edildiinde, ok daha ileri ve olaanst geni kapsaml sonular yaratlmasna zemin hazrlamaktadr.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Hedef nternet’in hukuk alt yapsnn, kamu hukuku alannda da kstlayc olmaktan ziyade dzenleyici, istikamet verici ve hatta tevik edici hkmler ile kurulmasdr. nternet ve Dijital alanda yaplacak kanuni dzenlemeler bu alan snrlamak ve kontrol altna almaktan ziyade kii hak ve sorumluluklarn belirlemek ve koruma altna almak iindir. Kukusuz, bu hassasiyet iinde dahi, su tekil edecek veya kamu dzenini ihlal edici davranlarn engellenmesini salayacak esaslara yer verilmesi bir zorunluluk olarak karmza kmaktadr. Ancak nternet ortamndaki zgrlklerin getirecei faydalar deerlendirilerek, olanaklar lsnde kstlayc hkmlere ve daha da nemlisi, kstlamay tevik edici ilkelere yer vermekten kanlmas gereklidir.

Esasen bilgisayarla ilenen fiiller, temelde sahtecilik, dolandrclk, hrszlk, karlksz yararlanma, zrar ve benzeri sularda dzenlenen eylemlere benzerlik arz etmekteyse de, iin iine bilgisayar boyutu girince bunlar daha ok genilik kazanmakta ve bu sular ileni ekli deimektedir. Bu sebeple, mevcut ceza hkmlerine bilgisayar boyutu eklenmeden bu eylemleri karlayabilmek pek mmkn olmamaktadr.rnein; dolandrclk suu kiilerin aldatlmas marifetiyle mlkiyete ilikin menfaatlerin ihlalini cezalandran bir sutur ve bilgisayara yani makineye ynelik gerekletirilen bir takm hileli ve aldatc hareketlere dolandrclk denilebilmesi olduka zordur.Yine, sahtekarlk suu iin zel veya resmi bir varakann tahrifi, hrszlk suu iin menkul bir maln sahibinin rzas hilafna alnmas gerekirken, yerine gre dijital ortamda elektronik deer olan bir akmn silinmesi veya deitirilmesi yahut kopyalanmas elde edilmesinin ne derece hrszlk veya sahtecilik yahut zrar suuna vcut verecei tartmaya aktr. Bu gibi sebeplerle, bilgisayar sularnn ceza kanunlar ile karlanabilmesi iin kanun koyucular mevzuatlarnda yeni bir takm dzenlemeler yapmaktadr.

Mukayeseli hukukta bilgisayarla ilgili sularn dzenlenmesinde, temelde iki sistemin izlendii grlmektedir. Buna gre, ya bu hususta yeni ve zel bir dzenleme meydana getirilmekte ya da mevcut hkmlerde deiiklie gidilmektedir.

Dnyadaki gelimelere paralel olarak Trkiye’de de bilgisayar kullanm, olumlu ve olumsuz ynleriyle yaygnlamaktadr. Bu teknolojik gelime karsnda Trk Kanun Koyucusu, bir yandan mevzuatta kendini hissettiren ihtiyalar karlayabilmek, bir yandan tavsiye kararlarna uyum salayabilmek amacyla hukuki alanda baz dzenlemeler yapma ihtiyacn hissetmitir. Gerekten, kanun koyucu bilgisayar sularna ilikin ilki 1991 ylnda, 3756 s.k’la TCK.nun ikinci kitabna baz bilgisayar sularn ngren “Biliim Alannda Sular” balkl 11. bab ilave etmitir.. Bunu takiben 1995 ylnda, bilgisayar programlarnn “eser” saylacan belirleyen bir deiiklik yaplm ve bilgisayar programlarna kar gerekletirilen bir takm eylemler de yaptrm altna alnmtr.
3756 S.K.la TCK. nun 2. Kitabna 11.bab olarak ilave olunan “Biliim Alannda Sular”, 525a, 525b, 525c ve 525d maddeleri olmak zere drt maddeden olumaktadr. 525d maddesi hari, 525a, b ve c maddelerinde feri cezalar yer almaktadr. 525a, b ve c maddesinde “bilgileri otomatik olarak ileme tabi tutmu bir sistemden bahsetmek suretiyle bilgisayarlar kast edilmektedir. 525a/1 ve 2, 525b/1 maddelerinde bilgisayar, suun konusunu oluturmakta, 525b/2 ve 525c maddelerinde ise suta ara vazifesini grmektedir.

TCK. Md 525 a/1′ de, Bilgileri otomatik ileme tabi tutmu bir sistemden “programlar, verileri veya dier herhangi bir unsuru hukuka aykr olarak ele geirmek” yaptrm altna alnmak suretiyle “Bilgisayar sistemlerinde bulunan programlar ve bilgiler” hukuki olarak koruma altna alnmtr.

TCK md.535 a/2′ de, “Bir program, verileri veya dier herhangi bir unsuru bakasna zarar vermek zere kullanmak, nakletmek veya oaltmak” eylemleri yaptrm altna alnmaktadr.
TCK md.525 b/1′ de, “Bakasna zarar vermek veya kendisine veya bakasna yarar salamak maksadyla, bilgileri otomatik ileme tabi tutmu bir sistemi veya verileri veya dier herhangi bir unsuru ksmen veya tamamen tahrip eden veya deitiren veya silen veya sistemin ilemesine engel olan veya yanl biimde ilemesini salayan” kimselerin fiilleri yaptrm altna alnmak suretiyle bilgisayar ve sistemlerine veya bunlardaki veri, program ve dier unsurlara kar gerekletirilen zrar eylemleri yaptrm altna alnmaktadr.

TCK. Md.525 b/2′ de, ” Bilgisayar kullanmak suretiyle kendisini veya bakasn lehine hukuka aykr yarar salamak” su olarak dzenlenmektedir.

TCK. Md.525 c’de ise, ” Hukuk alannda delil olarak kullanlmak maksadyla sahte bir belgeyi oluturmak iin bilgileri otomatik olarak ileme tabi tutan bir sisteme , verileri veya dier unsurlar yerletiren veya var olan verileri veya dier unsurlar tahrif eden kimsenin fiili yaptrm altna alnmaktadr. Madde de ayrca, “tahrif edilmi olanlar bilerek kullananlara … hapis cezas verilir” denmek suretiyle de yukardaki sua ilaveten sahtecilik mahsul bir belgenin bu nitelii bilinerek kullanlmas da ayrca kullanma suu olarak dzenlenmektedir.

Ceza Hukukumuz asndan bir eylemin su tekil edebilmesi iin tipe uygunluk, hukuka aykrlk ve kusurluluk unsurlarnn bir arada olmas gerekir. Esasen Ceza Hukukumuzda bir ok su tr iin ileni ekli ok sk ekil artlar balanmamtr. Bir suun ilenmesinde nternet arac olarak kullanlmsa ve bu suun ileni ekli zel bir arta balanmamsa faillerin tespit edilmesi ve delillendirilmesi durumunda cezai meyyideler uygulanabilecektir. Hakaret, svme, mstehcen yayn, sularn vlmesi, sua tahrik, adli tekilatn ileyiine tecavz, devletin gvenliine kar sular, devlet memurlarna hakaret, yalan haber yaymak gibi ceza kanunlarnda veya basn-yayn ile ilgili mevzuatta yer alm pek ok su eidinin nternet yoluyla ilenmesi durumunda da bu fiilleri yapanlar cezalandrlabilecektir. Ancak Ceza Hukuku doktrininde bu konu henz tam olarak irdelenmemitir.

Bilgisayar sistemleri kullanlarak yaplan dolandrclk, sahtekarlk, zrar ve benzeri sular TCK’nde gerek klasik kanunlarnzla gerekse biliim sularn dzenleyen TCK’nun 525. maddesiyle faillerinin tespiti halinde cezalandrlabilecektir.

Bilgisayar ve bilgisayar alar, bir taraftan klasiklemi su eitlerinin gerekletirilmesine elverili bir ortam oluturduu gibi, bir taraftan da gerekletirilmesine olanak verdii baz eylemler dolaysyla yeni sular da yaratan bir faaliyet alan olarak ortaya kmaktadr. Bu erevede gerekli hukuki alt yap gzden geirilerek gerekli dzenlemelerin yaplmas kanlmazdr.
Elektronik iletiimin yaylmas ile zellikle nternet ve web sayfas yayn sureti ile insanlar arasnda yeni bir iletiim tr ortaya kmtr. Eskiden bir dergi, kitap yayncs tarafndan oaltlp alcsna gnderilmekte iken, gnmzde alc, yayncnn web sitesine bavurmakta kendisi “kopya/ suret” kartarak bilgisayarna transfer etmektedir. nternet zerinde yayn yapan milyonlarca web sitesi bulunmaktadr. Bu web sitelerinin bazlar periyodik yaynlar (elektronik gazete gibi.) Bazlar ise periyodik olarak gncelletirilen yaynlardr. nternet zerindeki bu tr yaynlar Basn Kanunu asndan deerlendirdiimizde Basn Kanununda dijital biimde baslma, neir tabiri yoktur. Bu nedenle ok ksa sre iinde web yaynclnn nitelii zerinde tartmalar sonularn vermeye baladka Basn Kanununun adndan balayarak ciddi deiiklikler geirmesi beklenmektedir.
Tartlan konulardan birisi de nternet aracl ile gerekletirilen eylemlerde ve nternet eylemlerinde sorumluluun kime ait olacadr. Bu konuda da henz belirgin bir dzenleme yaplmamtr. nternet hizmeti veren kuruluun, ilenen sutan haberdar olmasna ramen yayn faaliyetine devam etmesi veya resmi mercilerin herhangi bir uyarsna ramen eylemi srdrmesi, ksaca itirak kurullarnn geerli olabilmesi durumunda, bu kurulularn da sorumluluu ynne gidilebilecektir. Hizmet veren kurulularn sorumluluklar sz konusu olunca, ceza hukuku ynnden sorumlu kiilerin, kanuni dzenleme ierisinde belirlenmesi nemli bir gereklilik olarak ortaya kmaktadr.

Mukayeseli hukukta nternet eylemlerini veya nternet yoluyla ilenen fiilleri cezai yaptrma balayan temel yaptrm olmamasna ramen, bu konudaki tartmalarn henz yeterince olgunlamad bilinen bir gerektir.
te yandan Dnyada meydana gelen sosyal, siyasal ve ekonomik deiiklikler dolaysyla eskiyen deerlere dayal 765 sayl Trk Ceza Kanununu aa uydurmak amacyla daha nceden hazrlanan “Trk Ceza Kanunu n Tasars” n gzden geirip gerekli deiiklikleri ve gelitirmeleri yapmak zere, 21.12.1999 tarihinde bilim adamlar ve uzman personelden oluturulan komisyon, almalarna devam etmektedir. Bu nedenle nternet zerinden ilenen sularla ilgili yasal dzenlemeler bu komisyon almalarnda deerlendirilmesi uygun olacaktr.

Trk sistemi bugn iin genel ilke olarak suun ilendii yerdeki mahkemelere yetki vermektedir. Bu yer bilinmedii hallerde, yarg yeri yedek kurallarla belirlenmektedir. Bu tr kurallara ihtiya olduu da aktr, nk ceza yarglamasnda, fiili yarglayacak mahkeme bulunmad iin yarglamay yapamamak hibir ekilde sz konusu olamaz.

Trk sistemi, zellikle basn yolu ile ilenen sularda, birden ok yere yetki vermek ilkesini de benimsemektedir. Bu yerler, suun ilendii yer, madurun ikametgah olarak deiebilmektedir.
nternet vastas ile ilenen sular asndan olaya yaklatmzda, ilk belirleyeceimiz sonu, nternet yolu ile su tekil eden eylemlerin yaplmas ile, su tekil eden neticenin kendiliinden domasdr. Bu durumda, nternet sular ynnden suun ilendii yeri tespit gl yoktur. Bu nedenle, suun ilendii yere yarg yetkisi vermek uygun bir zmdr. Bunun yan sra, zellikle kiileri hedef alan sularda, bu kiilerin ikametgahlarnn bulunduu yer mahkemesinde de yetki vermek yargy kolaylatracaktr.

Gnmzde su ilemekte vasta olarak nternet ortam kullanlmaktadr. Fakat, bunlarn byk bir ounluunun faaliyetlerini yurt dnda yapt bilinmektedir. Dolaysyla failleri tespit ve yakalamak imkansz hale gelmektedir. Bu sorunun zm yolu, Uluslararas alanda yaplacak ve nternet yolu ile ilenen sularn engellenmesine ve hatta faillerin iadesini dzenleyen bir anlama yaplmasdr. Yurt iinde ilenen sularla ilgili olarak ise; esasen mevzuatmzdaki su tanmlamalar bakmndan nemli bir sorun olmamakla birlikte fail ve fiil arasndaki ilikiyi kurma hususunda glkler vardr.
Bu konuda yaplmas gereken temel alma, nternet vastasyla su ileyen faillerin tespiti ve su ile fail arasndaki illiyet ban net bir ekilde ortaya koyabilecek teknolojik donanma kavuulmasdr.

ADALET BAKANLIININ KONU LE LGL GRLER
Dnyada biliim alannda yaanan hzl gelimelerin insan yaamn ve ilikilerini deitirip, etkilemesi sebebiyle yeni su tipleri ve hak ihlallerinin gndeme gelmesi, yeni bir iletiim ve bilgi arac olmasnn yan sra, teknik yn de ar basan nternet kanalyla; lkemiz veya dier lkeler zerinden ceza mevzuatmza z itibariyle aykr fakat ileni ekli, zaman ve mahiyeti ile farkllk gsteren yaynlarn yaplmas sebebiyle, ayrca terr rgtlerinin propaganda amal devlet aleyhine yaynlar, kumar, bahis, pornografik yayn,fuha araclk, bilgisayar sistemlerine ve hizmetlerine yetkisiz eriim, bilgisayar sabotaj bilgisayar yoluyla dolandrclk, sahtecilik, kanunla korunmu yazlmn izinsiz kullanm, yasad yaynlar, verilerin suiistimali gibi eylemlerle daha etkin olarak mcadele edilebilmesi iin bilgisayar teknolojileri konusunda bu yeni oluumun teknik ve hukuki ynden dzenlenmesi gerekmektedir.

nternet zerinden ilenen sularla ilgili cezai yaptrma balayan temel bir yasa, nternet’in bilgi ve iletiim arac olmas, ok hzl geliim gstermesi, teknolojik ynnn ar basmas ve tm lkeler aras balantya sahip olmas nedeniyle gerek hukukumuzda gerekse mukayeseli hukukta henz bulunmamaktadr. Bu konuda genel eilim demokratik bir toplumda serbest toplumsal fikir al-veriini salayaca toplumsal yarar, nternet’te sansrn salayaca toplumsal yarardan ok daha nemlidir. Bu nedenle mstehcen yaynlar ile iddete dayal yaynlarn nlenmesinde klasik basn hukuku dzenlemeleri ile nlenmesi genel kabul grmektedir. nternet hizmeti veren kuruluun sorumluluklarnn ne ekilde olaca ise mutlaka kanuni dzenleme ile belirlenmesi gerekmektedir.
nternet zerinden yaplan yaynlarn Basn Kanununda yaplacak deiikle ak bir ekilde bu kanuna dahil edilerek gerekli dzenlemeler yaplmaldr.

nternet’te veya dijital ortamda yer alan verilerin ve kiilere ilikin zel bilgilerin deifre edilmesi riskine kar cezai nlem alnmas ve zel hayatn korunmas erevesinde tekrar kanuni dzenlemeler getirilmesi gerekmektedir.

nternet’te yer alan faaliyetlerin takibi, tespiti ve yakalanmas ancak uzmanlam personel ve srekli bir alma ile mmkn olacaktr. Her gn deien ve gelien bilgisayar teknolojisinin gerisinde kalmamak iin bilinen klasik polisliin tesinde teknik donanma sahip gerek kolluk kuvvetlerinde gerekse adalet bakanl iinde konu hakknda uzman personelin istihdam bugn iin olmasa dahi yarnn Trkiye’sinde bir zarurettir. Bu sebeple en ksa zamanda bu alandaki eitim ve yaplanma almalar balatlmaldr.

nternet vastasyla su ileyen faillerin tespiti ve su ile fail arasnda illiyet ban net bir ekilde ortaya koyabilecek teknolojik donanm salanmaldr. Bu konu gerekirse ISS lerin kurulmasna ilikin yaplacak dzenlemelerle standart hale getirilmelidir. Bu saylan konularla birlikte en nemli husus bu alandaki uluslararas dzenleme ve ibirlii eksikligidir. Uluslararas alanda nternet yolu ile ilenen sularn engellenmesini ve hatta faillerin iadesini dzenleyen bir uluslararas anlamann yaplmas gerekmektedir.
Biliim alanndaki su tiplerini incelerken nterpol Genel Sekreterliinin hazrlam olduu “nterpol Computer Crime Manual” esas olmak zere, Birlemi Milletlerin hazrlam olduunu “United Nations Manual on The Preventation and Control of Computer-Related Crime” kitap ve Avustralya Polis Tekilatnn hazrlam olduu “Minimum Provisions for The nvestigation of Computer Based Offences” kitapklarndan istifade edilerek aadaki su tipleri belirlenmitir. 11.06.1999 tarihinde hazrlanan BLM SULARI raporunda tanmlanm olan su tipleri mevcut kanunlar ve uygulamalar gz nne alnarak yeniden dzenlenmitir.
1.Bilgisayar Sistemlerine Ve Servislerine Yetkisiz Eriim
Tanm: Bir bilgisayar sistemine yada bilgisayar ana yetkisi olmakszn erimektir.
Aklama: Suun hedefi bir bilgisayar sistemi yada adr. “Eriim” sistemin bir ksmna yada btnne ve programlara veya ierdii verilere ulama anlamndadr. letiim metodu nemli deildir. Bu bir kii tarafndan bir bilgisayara direkt olarak yakn bir yerden eriebilecei gibi, uzak bir mesafeden rnein bir modem hatt yada baka bir bilgisayar sisteminden de olabilir.

Tanm: Bir bilgisayar veya a sistemine, sisteminden veya sistemi iinde yaplan iletiimin yetkisi olmakszn teknik anlamda dinlenmesidir.
Aklama: Suun hedefi her trl bilgisayar iletiimidir. Genellikle halka ak ya da zel telekomnikasyon sistemleri yoluyla yaplan veri transferinin teknik olarak takip edilmesi ve dinlenmesidir.
Teknik anlamda dinleme, iletiim ieriinin izlenmesi, verilerin kapsamnn ya direk olarak (bilgisayar sistemini kullanma yada erime yoluyla) ya da dolayl olarak (elektronik dinleme cihazlarnn kullanma yoluyla) elde edilmesi ile ilgilidir.

Suun olumas iin hareket yetkisiz ve niyet edilmi olarak ilenmesi gerekir. Uygun yasal artlar erevesinde soruturma yetkililerinin yaptklar bu kategoriye girmez.

Tanm: Herhangi bir deme yapmaktan kanma niyetiyle bir bakasnn bilgisayar sistemlerinde bulanan hesabn kanunsuz olarak kullanmaktr.
Aklama: Bir kiinin, nternet, telefon veya benzer bir sistemdeki hesabnn kiinin rzas olmakszn kanunsuz olarak kullanlmasdr.

Tanm : Bir bilgisayar yada iletiim sisteminin fonksiyonlarn engellenme amacyla bilgisayar verileri veya programlarnn sisteme girilmesi, yklenmesi, deitirilmesi, silinmesi veya ele geirilmesidir.

Aklama: Bir bilgisayar yada iletiim sisteminin fonksiyonlarna zarar vermek amac ile verilerin yada programlarn Zaman Bombas (Logic-Time Bomb), Truva Atlar (Trojan Horses), Virsler, Solucanlar (Worms) gibi yazlmlar kullanlarak deitirilmesi, silinmesi, ele geirilmesi yada almaz hale getirilmesidir.

Tanm:Bir bilgisayar yada iletiim sisteminin fonksiyonlarna zarar vermek amac ile sisteme fiziksel yollarla zarar vermedir.
Aklama: Bir bilgisayar yada iletiim sistemini oluturan paralara sistemin fonksiyonlarn yerine getirmemesi amacyla fiziksel yollarla zarar verilmesidir.

3 Bilgisayar Yoluyla Dolandrclk
Tanm: Bilgisayar ve iletiim teknolojileri kullanlarak verilerin alnmas, girilmesi, deitirilmesi ve silinmesi yoluyla kendisine veya bakasna yasad ekonomik menfaat temin etmek iin madura zarar vermektir.

Aklama: Sulunun hedefi kendisine veya bir bakasna mali kazan salamak yada madura ciddi kayplar vermektir. Bilgisayar dolandrcl sular sularn modern bilgisayar teknolojileri ve a sistemlerinin avantajlarn deerlendirmeleri yoluyla klasik dolandrclk sularndan farkllk gsterir.

Tanm: Kartl deme sistemleri kullanlarak yaplan dolandrclk ve hrszlk sulardr.

Aklama: Kredi kartlar, Bankamatik kartlar ve benzeri kartlarla yaplan dolandrclk sulardr. Kart deme sistemleri (ATM-Automated Teller Machine) genelde bankalar veya benzer finans kurulular tarafndan kullanlrlar. Eriim genellikle bir kii tanmlama numaras (PIN-Personel Identification Number) girii gerektiren bir kart yada benzeri bir sistem iledir. Dolandrclk bu kartlarn alnmas, oaltlmas, kopyalanmas yada iletiim hatlarnn engellenmesi ve dinlenmesi yoluyla oluur.

Tanm: Bilgisayar sistemine kastl olarak yanl veri girii yapmak veya sistemden yanl kt almak yada sistemdeki programlarn deitirilmesi yoluyla yaplan dolandrclk ve hrszlktr.

Aklama: Bir bilgisayar veritabanna yanl veri girmek yaygn bir dolandrclk yoludur. Davalar aratrlrken sistem de kullanlan yazlm programlar da ierecek ekilde tam bir teknik tanmlama yaplmasna ihtiya vardr.

3.3 letiim Servislerini Haksz ve Yetkisiz Olarak Kullanma
Tanm: Kendisine veya bakasna ekonomik menfaat salamak maksadyla iletiim sistemlerindeki protokol ve prosedrlerin aklarn kullanarak iletiim servislerini veya dier bilgisayar sistemlerini hakk olmadan kullanmak.
Aklama: letiim servislerinin deiik ekillerde kt niyetli olarak kullanm olarak tanmlanabilir.

Tanm: Kendisine ve bakasna yasa d ekonomik menfaat temin etmek ve madura zarar vermek maksadyla; bilgisayar sistemlerini kullanarak sahte materyal (banknot, kredi kart, senet vs.) oluturmak veya dijital ortamda tutulan belgeler (formlar, raporlar vs.) zerinde deiiklik yapmaktr.

Aklama: Dijital ortamda tutulan dokmanlar zerinde deiiklik yapmak bir tr sahteciliktir. Bilgisayarlarda tutulan dokmanlarda ( ak programlar, raporlar, personel bilgileri vs) sahtecilik amacyla yaplan deiikliklerle kiiler kandrlabilmektedir.
5 Bir Bilgisayar Yazlmnn zinsiz Kullanm
Tanm: Kanunla korunmu yazlmlarn izinsiz olarak oaltlmasn, yasad yntemlerle elde edilen bilgisayar yazlmlarnn satn, kopyalanmasn, datmn ve kullanmn ifade eder.

5.1 Lisans Szlemesine Aykr Kullanma
Tanm: Tek bir bilgisayar iin alnan yazlmn birden fazla bilgisayarda lisans haklarna aykr olarak kullanlmasdr.
Aklama: Yazlm lisanslar genellikle tek bir bilgisayarda kullanmak zere tanzim edilir. Tek bir bilgisayar iin alnan yazlmn lisans haklar erevesinde birden fazla bilgisayara kullanlmak zere kopyalanmas ve altrlmas yasaktr.

5.2 Lisans Haklarna Aykr oaltma
Tanm: Lisans szlemesi ile korunmu bir yazlmn saklanm olduu medya ortamnn baka bir medya ortamna kanunsuz olarak kopyalanmasdr. Genel itibariyle demeden kanmak iin daha nce satn alnm veya yine lisans szlemesine aykr olarak kopyalanm yazlmn baka bir medya ortamna tanmasdr
Aklama: Burada sz konusu yazlm kopyalayan da kopyalatan da szleme ihlali yapm saylr. Bugn bir ok yerde satlan program, film ve oyun CD’leri bu ekildedir. Bu tr CD lere bakldnda zerlerinde Kltr Bakanlnn bandrol olmad ve yazlabilir CD lere kayt edildii ve orijinal kutularnda olmad grlmektedir.

5.3. Lisans Haklarna Aykr Kiralama
Tanm: Deiik medyalar zerine kaytl oyun, film ve yazlmlarn lisans haklarna aykr olarak kiralanmasdr.

Aklama: Oyun, program ve filmleri kiralamaya ynelik zel bir lisans bulunmadan kiralanmasdr. Daha ok film ve oyun CD lerinin kiralanmas olarak karmza kmaktadr.

Tanm: Ticari yada mesleki srlarn, kiisel bilgilerin yada deerli dier verilerin kendisine veya bakasna menfaat salamak yada zarar vermek amacyla, bu bilgilerin kullanm, satlmas ve datmdr.

Aklama: Banka, hastane, alveri merkezleri, devlet kurumlar gibi kurulularda tutulan her trl kiisel bilginin kendisine yada bakasna menfaat salamak veya zarar vermek amacyla kiilerin rzas dnda kullanlmasdr.

6.2. Sahte Kiilik Oluturma ve Kiilik Taklidi
Tanm: Hile yoluyla kendisine veya bir bakasna menfaat salamak yada zarar vermek amacyla gerek kiilerin taklit edilmesi veya hayali kiilerin oluturulmasdr.

Aklama: Bu metotta, gerek kiilere ait bilgileri kullanarak o kiinin arkasna saklanlmakta ve o kiinin muhtemel bir su durumunda sank durumuna dmesine neden olunmaktadr. Ayrca kredi kart numara oluturucu programlar gibi aralar kullanlarak elde edilecek gerek bilgilerin hayali kiiler oluturulmasnda kullanlmasyla menfaat salanlmakta ve zarar verilmektedir.

Tanm: Yasad unsurlarn yaynlanmas ve datlmas maksad ile bilgisayar sistem ve alarnn kullanlmasdr.
Aklama: Kanun tarafndan yasaklanm her trl materyalin, Web Sayfalar, BBSler, elektronik postalar, haber gruplar ve her trl veri saklanabilecek optik medyalar gibi dijital kayt yapan sistemler vastasyla saklanmas datlmas ve yaynlanmasdr.
DER LKELERDE BLM SULARI ALANINDAK HUKUK VE DAR YAPILANMA
Yeni teknolojilerin geleneksel sular ilemede kullanlmas yeni olan bir kavram deildir. Teknolojik gelimeler, su ileyen kiilere yasad iler yapmada yeni yollar tanmaktadr. Biliim sular da yeni teknolojilerin su ilemede kullanlmasdr. Bilgisayar ve iletiim teknolojilerindeki gelimeler geleneksel sularn ilenmesinde yeni bir ara olmasnn yannda yeni su tiplerinin de kmasna sebep olmutur. Her eye ramen u da gz ard edilmemelidir ki polis tekilatlar da yeni teknolojileri takip ettike ve kullanmaya baladka sula mcadelede ve vatanda memnuniyeti ve emniyetinde ciddi mesafeler kat etmitir.
Bugn en karmak su tipleri bilgisayar teknolojileri kullanlarak ilenen sulardr. zellikle nternet’in uluslararas bir bilgisayar a olmas nedeni ile su ve sulu ile mcadele de bir ok zorluklar ortaya kmaktadr. Teknolojiyi kullanan sulular veya ileri teknolojiye hakim olup su ilemeye meyilli insanlar iin nternet bulunmaz bir ortam oluturmaktadr. nternet ve ileri teknoloji rn aletler kullanlarak ilenen sularda en byk problem bu insanlarn kimliklerini tespit etmektir. nternet’in byyerek herkesin ilgisini ektii gnmzde nternet zerinde ilenen ve ilenecek sularla mcadele btn polis tekilatlarnn ncelikli gndemi haline gelmektedir. Teknolojik gelimelerin lke snrlar ile snrlandrlamad gnmzde bu tr sularla mcadele iinde uluslararas boyutta ibirlii ve almalar kanlmaz hale gelmitir. Sulularn teknolojik gelimeleri kullanarak kazandklar hz polis tekilatlar da yapacaklar ibirlii ve gelitirecekleri yeni alma sistemleri ile bir an nce kazanmaldrlar. Bu tip sularla mcadelede ulusal dzenlemeler ve yaplanma ok nemlidir ama uluslararas koordinasyon ve ibirlii her zamankinden daha fazla ihtiya duyulan hayati bir konu haline gelmitir.
2000 yl ubat aynda Amerika Birleik Devletleri’nin nemli nternet siteleri yaplan saldrlar ile hizmet d kalm, bu saldrlar neticesinde (Denial of Service) Yahoo, CNN, E-Bay ve bunun gibi pek ok site hizmet veremez hale gelmitir. Yine bir ka ay sonra “I Love You” ve “New Love” virs saldrlar ile dnya zerindeki pek ok irketin bilgisayar sistemlerinde ciddi zararlar meydana gelmitir. Bununla birlikte yaklak 30 tane bilgisayar virsnn ortaya kt gnmzde bilgisayar sistemleri zarar grmekte ve firmalar milyonlarca dolar zarar etmektedir. Devlet ve zel kurulularn vatandalara ve mterilerine daha iyi ve hzl hizmet verebilmek iin her geen gn daha fazla kullanmaya baladklar bilgisayar sistemlerini dnrsek karlalan tehlikenin ne kadar nemli olduunu anlamakta zorlanlmayacaktr.

Bilgi ana girdiimiz u dnemde, bilgi teknolojileri gnlk i ve sosyal hayatmzn her alanna girmi durumdadr. Bu durum kanun uygulayc kuvvetler asndan yeni problemler dourmaktadr. Yukarda da bahsedildii gibi geleneksel sularn ileri teknolojinin yardm ile daha farkl yollardan ilenmesi kanun uygulayc kuvvetlerin iini zorlatrmakta ancak, yine ileri teknolojiler sayesinde kanun uygulayc kuvvetler siber sulularn takibini ve yakalamasn gerekletirmektedir. Tabi geleneksel sularn yeni yollarla ilenmesi beraberinde yeni su tiplerinin belirlenmesi ihtiyacn dourmu ve lkelerin bu alanda kanuni dzenlemeler yapmasn gerekli klmtr. Aada nterpol vastas ile ulusal mevzuatlarna ulatmz lkelerin hukuki durumlar grlmektedir.
Amerika Birleik Devletleri’nde teknolojik sular ve siber terrizmle mcadele eden pek ok kurulu ve bu kurululara ait zel birimler bulunmaktadr. Bunlardan bazlar unlardr. FBI National Infrastructure Protection Center, Information Technology Association of America, Trap and Trace Center Authority ile Carnegie Mellon’s Emergency Response Team ile baz niversiteler bnyesinde kurulan birimler bunlarn en nemlileridir.
ABD ynetimi, bu sularla mcadelenin gerekliliini anlayarak Temmuz 1996 ylnda “Commision of Critical Infrastructure Protection” ad A.B.D bakanna bal bir komisyon oluturmutur. Bu komisyon, elektronik haberleme ve bilgisayar alarnn ABD asndan hayati nem tadn, sz konusu alarn d saldrlara kar ak olduunu, te yandan, kamu ve zel sektrn mevcut tehditleri ciddiye almadn belirtmi ve bu alarn korunmas iin nlemler alnmasnn gerekliliini savunmutur. Sz konusu komisyon, suun takip edilmesi ve aratrlmas ile nceden alnacak nlemler konusunda yntemler tespit etmitir. Bu komisyon bu alanda alma yapan ilk ulusal grup olmutur.
Bununla birlikte, bir ok kamu kurumu ve kuruluu bu sularla mcadele etmede baz birimler oluturmulardr. rnein, CIA, “Information Warfare Center” adnda ve 1000 kiilik bir personelle 24 saat hizmet veren bir birim oluturmutur.
FBI ise bilgisayar sistemlerine girme ve benzeri sular takip etmek amacyla “National Infrastructure Protection Center” ve “Computer Crime Squad” oluturmutur.
Yine Adalet Bakanl bnyesinde oluturulan “Computer Crime and Intellectual Property Section” bu alanda almalar yapmakta, gerekli eitim faaliyetlerinde bulunmakta ve dier birimlere destek vermektedir.
Grld zere ABD’de mevzuat alannda bu sularla ilgili gerekli nlemler alnm, bunun yannda kanun uygulayc kuvvetlerin bu sularla mcadeledeki hak ve sorumluluklarn da gerekli dzenlemeler yapmtr.
rlanda u anda lkede yatrm yapan ABD firmalarnn da etkisiyle bilgisayar retimi/sat, program yazlm ve enformasyon teknolojisine yatrm asndan AB’nin en nde gelen lkesi konumundadr.
rlanda’da bilgisayar sular ile mcadele etmek amacyla 1991 ylnda “The Computer Crime Unit” kurulmu ve bu tr sularla mcadelede yetkili klnmtr. Temelde spesifik olarak bilgisayar sular ile ilgili kanunlar olmasa da, 1991 ylnda yasalaan “Criminal Damage Act” bu tr sularla ilgili geni tanmlamalar yapmaktadr. 1991 ylnda karlan bu yasa drt temel suu ortaya koymaktadr.
Mlkiyete zarar verme (bilgisayarlar ve veriler dahil)
Mlkiyete zarar vermek amacyla tehdit etmek
Bilgisayarlara zarar vermek niyetiyle sahip olunan her ey (r: virsler)
1993 tarihli Computer Crime Act yasalamadan nce Hollanda polisi bilgisayar sular ile mcadele etmek amacyla zel bir birim kurmutur. pilot blgede yaplan baarl uygulamalardan sonra blgeler aras bir bilgisayar sular ile mcadele birimi kurulmutur. Bilgisayar sular birimleri Adalet Bakanlna bal kriminal labaratuvarlar, Information Technology and Crime Department of the National Criminal Intelligence Division ve Detective’s Training Collage ile birlikte ok yakn almalar yapmaktadr.
Konunun uzmanlar, siber sularla ilgili olarak takip edilen yntemin, dier sularn ileniiyle ayn olduunu, kapsaml bir uluslararas antlamann olmamas ve suun hangi lkeden ilendiinin tespit edilmesindeki glkler nedeniyle, uluslararas alanda mcadele g olmakla beraber, tespit edilen sularla ilgili ibirliinin adli yardmlama erevesinde gerekletirildiini ifade etmektedirler.
srail Emniyet Mdrl, bilgisayar zerinden ilenen sular konusuyla 1996 ylndan itibaren ilgilenmeye balamtr. Bu yln banda, Sahtekarlk bnyesinde Bilgisayar Sular Blm kurulmutur. Anlan blmdeki grevliler, esasen polis olup bilgisayar konusunda eitimden geirilmilerdir. Bu birim, 1995 ylnda yrrle giren Bilgisayar Yasas ve polis soruturma ve tutuklama kanunu erevesinde grev yapmaktadr. Gerektiinde dier polis birimlerince yrtlen soruturmalara yardmc olmaktadr.
Bilgisayar zerinden ilenen sulara kar polis tarafndan teknik nlemler alnmas sz konusu deildir. Bu alanda dier devlet kurulular ve zel irketlere yardmc olunmamaktadr. Sz konusu kurulular kendi imkanlar ile korunma sistemlerini oluturmakta ve iletmektedirler.
srail hkmeti, bilgisayar sular ile mcadele konusunda bata ABD olmak zere, birok Avrupa lkesiyle ibirlii anlamas imzalanm bulunmaktadr.

Norve’te ilenen bilgisayar sular ile ilgilenen makam Norve Adalet bakanlna bal Polis Tekilat iinde zel olarak oluturulan OKOKRIM “Ekonomik ve evre Sular Aratrma ve Soruturma Milli Otoriter” birimidir. OKOKRIM’in bilgisayar sular birimi, bilgisayar mhendisleri, dedektifler ve savclardan oluan multidisipliner bir merkezdir. 1993’den bu yana faaliyette olan birim, eitli trdeki siber saldrlarn tespiti, soruturulmas ve ortaya karlmas, dijital korsanlk gibi konularda byk tecrbeye sahiptir.
Bilgisayar sular konusunda en son yasal dzenleme 23 Aralk 1993 tarihinde 547 sayl kanun ile yaplmtr.

talya’da bilgisayar sular ile mcadele iin 30 Mart 1998 tarihinde Emniyet Genel Mdrl bnyesinde kurulmu olan Posta ve letiim Gvenlii Daire Bakanl bulunmaktadr. Bakanlk bnyesinde Personel/Lojistik ve Teknik olmak zere iki blm mevcuttur. Tarada ise 20 ilde dorudan bakanla bal olarak grev yapan ofisler bulunmaktadr. Operasyonel ilevi olan teknik blm bnyesinde oluturulan bir alma grubunda mhendisler, biliim teknisyenleri ve rgtl su, terrizm, ocuk pornografisi vb. Konularda uzmanlam dedektifler grev yapmaktadr.
Kanada’da ABD’den farkl olarak, siber terrist saldrlara veya network sabotajlarna kar nlemler almakla sorumlu bir hkmet kuruluu olan FEDCERT (Federal computer emergency response team) benzeri bir zel birim bulunmamaktadr. Esasen, kanada enformasyon arlkl bir sisteme sahip olup da bilgisayar olaylarna kar uluslararas koalisyon durumundaki FIRST (Forum For Incident Response Teams)’e ye olmayan ender lkelerden biridir. Bununla birlikte, Kanada’da CANCERT (Canadian Computer Emergency Response Team) ad altnda benzer ileve sahip bir zel sektr kuruluu bulunmaktadr. Ayrca her federal bakanlk ve kuruluun da ayr ayr enformasyon teknolojisi gvenlii politikas ve yntemleri mevcuttur.
Kanada’da siber terrizm ve benzeri teknolojik sular halen mevcut ceza kanunu kapsamnda ilem grmektedir. Ceza kanununun 1985 ylndan itibaren yaplan deiikliklerle bu tr faaliyetler de su kapsamna alnmtr. Ceza kanununun 342. maddesi uyarnca hakk olmadan ve sahtekarlk yoluyla elektromanyetik, akustik, mekanik veya baka bir cihaz yoluyla bir bilgisayar sistemini dolayl veya dorudan kesintiye uratan herkes cezai meyyideyi gerektiren bir suun faili durumundadr.

Teknolojik sularla ilgili olarak, 1961 tarihli ceza yasasnn yetersizliinin grlmesi zerine hazrlanan “Crimes Involving Computers” balkl yasa deiiklii tasars parlamentoya sevk edilmi ve yl sonunda onaylanmas beklenmektedir. Bununla birlikte bilgisayar sularna ynelik polisiye birimler oluturulmutur.

Siber terrizm ve benzeri teknolojik sularla mcadele hususunda Hindistan Bilgi ve Teknoloji Bakanl tarafndan yaplan almalarda aamal bir yaklam izlenmitir. Birinci aamada, bu tr sularn nlenebilmesini tem inen alnmas gerekli fiziki tedbirler belirlenmi ve kullanclarn istifadesi iin gvenlik rehberi hizmeti verilmeye balanmtr. kinci aamada, bata savunma, dileri, iileri bakanlklar olmak zere, hassas bilgilere ve teknolojilere sahip bakanlk ve kurulular, siber terrizm ve teknolojik sularn yaratabilecei tehlikeler ve bunlara kar alnacak tedbirler hakknda bilgilendirme almalar balatlm ve mteakip aamada oluturulacak yasal ereve iin sz konusu kurullarn destek ve deneyimlerine bavurulmutur. Son aama yasal erevenin hazrlanmasdr. Bu amala aralk 1999’da parlamentoya sunulan yasa tasars bahse konu sularn nlenmesi ve bu sular yasal bir ereveye oturtmay ve devletin bu alandaki kontrol zafiyetini gidermeyi amalamaktadr. Siber ve teknolojik sularla ilgilenmek zere Bilgi ve Teknoloji Bakanl bnyesinde zel bir grup tesis edilmitir. Bilgisayar mhendislerinden oluan bu grup siber ve teknolojik gvenliin arttrlmas almalarn yrtmekte ve kamu kurum ve kurulularnn gvenlik programlarnn oluturulmasna yardm etmektedir.

Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanl, ilgili dier kurulularla ibirlii halinde siber terrizm ve benzeri teknolojik sular da kapsayacak ekilde bilgisayarlarla ilgili btn hususlar ieren bir yasa oluturulmas zerinde almaktadr.
Rusya’da bilgisayar zerinden ilenen sular konusunda iki yl ncesine kadar bir dzenleme bulunmamaktayd. Ancak, G-8 lkelerinin 1997 ylnda Washington’da yaptklar Adalet ve ileri Bakanlar toplantsnda kabul edilen bildiri ile “Ulusal Temas Noktalar” oluturulmasna karar verilmesi zerine, ileri Bakanl bnyesinde bir temas noktas oluturulmutur. “R dairesi” olarak adlandrlan bu blm, lke iindeki gvenlik ve yarg organlar ile ve dier lkelerdeki kartlar ile dorudan temas halinde bulunmakta ve uzmanlar 24 saat kesintisiz alma prensibi uygulamaktadr.
Rusya ileri Bakanl, Internet zerinden su ve sulularn takibi iin delillerin korunmas amacyla Internet hizmeti salayan servislerle ibirlii yapmakta, Internet firmalarna verilerini 6 ay saklama ve yarg makamlarnn talebi olduu takdirde sz konusu verileri ilgili makamlara salama zorunluluu getirmektedir.

Yukarda da grld gibi dnyann bir ok yerinde lkeler bilgisayar/biliim sular hakknda almalar balatm bunlarla ilgili gerekli kanuni dzenlemeler yapm ve bu sularla mcadele edecek zel birimler oluturmutur.
lkemizde Hukuki adan ideal bir yap olmamakla birlikte mevcut kanunlar Dijital ortamda ilenen sularla mcadele iin yeterlidir. Fakat Dijital ortamda ilenen sular kovuturulurken uzmanlk gerektiren sular olduu iin bu alanda lkemizde de zel birimlerin oluturulmas gerekmektedir. uan itibariyle her ne kadar Dijital ortamda ilenen sular Emniyet tekilat iin bir sorun olarak grnmyor olsa bile nmzdeki yllar nternet ve elektronik ticaretin hzla gelitii lkemizde bu alanda da su patlamas olaca tahmin edilmektedir.
TRK EMNYET TEKLATI ERSNDEK DAR YAPILANMA
Yaklak iki seneden beri biliim sular konusunda yapm olduumuz almalar, Emniyet tekilatnn u anki yaplanmasnn biliim sular konusundaki ihtiyalara cevap veremedii kanaatini ortaya karmtr. Biliim sular konusu uan itibariyle herhangi bir daire bakanlmzn tam olarak grev alanna girmemekle birlikte ilgi alanlarna gre Asayi, Bilgi lem, Gvenlik, nterpol, stihbarat, Kaaklk, Organize Sularla Mcadele, Kriminal Polis Laboratuarlar ve Terrle Mcadele ve Harekat Daire Bakanlklar konu ile ilgilidirler. deal manada nmzdeki 5-10 yl ierisinde belki de dijital sularn artmasyla birlikte tek bir daire bakanl ats altnda toplanmas uygun olacaktr. Konunun hassasiyeti ve zel durumu nedeniyle yukarda bahsi geen daire bakanlklarnn srekli diyalog halinde olmas hatta Bilgi lem Daire Bakanlnn veya Genel Mdrlmz bnyesinde kurulacak direkt olarak Makama bal Biliim Sular Aratrma ve Koordinasyon Merkezi ube Mdrl tarafndan belli aralklarla bir araya getirilmesi, ortak almalar yaplmas, konu hakknda btn daire bakanlklarnn ortak kararlar almas ve biliim sular hakknda bilgi bankas oluturulmas kanlmaz bir ihtiya haline gelmitir.
Biliim alannda ilenen sularla karakollarmzda ve dier polis birimlerimizde yeterli bilgi birikimine sahip personel olmad iin ideal manada mcadele edilememektedir. Yeterli teknik bilgiye sahip olmayan personelimizin biliim sistemleri kullanlarak ilenen sularda konuyu yeterince anlayamad, iz ve delilleri incelemede yetersiz kald, yanl anlalmalar neticesi olaylarn haricindeki insanlarn madur olduu gzlenmitir.
Biliim sular alannda alan, tekilatmz ierisindeki tek bro olan, Bilgi lem Dairesi Bakanlnda bulunan Bilgisayar Sular Brosu sadece idari yaplanmaya ait almalar yapmakta ve tekilat ierisindeki koordinasyonu salamaktadr. Adli ynden ikayetleri takip etme ve olaylara mdahale etme grevi olmamas nedeniyle gelen taleplere ideal manada cevap verememektedir.
Yukarda belirtilen rahatszlklar gidermek, vatanda memnuniyetini arttrmak polisin ileri teknoloji rn cihazlar kullanlarak ilenen sularla mcadeledeki baarsn arttrmak iin bu konuda uzman personel yetitirilmeli ve yeni birimler ihdas edilmelidir. Aada belirtilen yaplanma tamamlanana kadar; Bilgi lem Dairesi Bakanlnda bulunan Bilgisayar Sular Brosu aktif hale geirilip gerekli eitimler verilerek bu alanda polis birimlerimize yardmc olacak uzman birimler olarak altrlmaldr.

Biliim sular konusunda tekilatmz ierisinde farkl yaplanmann ihtiyaca cevap verecei dnlmektedir.

1) Bilgi lem Daire Bakanl altnda kurulacak nternet ve Biliim Sular Aratrma ve Koordinasyon Merkezi ube Mdrl
2) Merkez birimlerinde kurulacak Bilgi lem ve Biliim Sular ube Mdrlkleri
3) Tara tekilatnda ilgili birimlerde kurulacak Bilgi lem ve Biliim Sular Bro Amirlikleri
1) nternet ve Biliim Sular Aratrma ve Koordinasyon Merkezi ube Mdrl
Bilgi lem Daire Bakanl bnyesinde kurulmas uygun olacak birim, biliim sular alannda ki koordinasyonu salamakla birlikte ilgili personelin eitim ihtiyalarn da belirleyecektir.
Biliim sular konusunda tekilat ierisindeki koordinasyonu salamak
Tekilat ierisinde konu hakknda uzmanlara ynelik eitim ihtiyalarn belirlemek ve eitim programlar dzenlemek
Biliim sular konusunda yurt iinde meydana gelen su istatistiklerini toplamak ve yaynlamak
Bilgisayar Sistemleri Gvenlii konusunda tekilat bilinlendirici blten hazrlamak
Yurtii ve yurtd gelimeleri takip etmek ve ynlendirmek maksadyla toplant, konferans, seminer ve sempozyumlara katlmak ve dzenlemek
Uluslararas kanaldan gelecek ve dier lkelere gidecek bilgilerde irtibat ve koordinasyon grevi yapmak
Biliim sular konusunda alan personeli senede iki kere bir araya getirmek
Bilgi lem ve Biliim Sular Brolarna teknik destek vermek
Merkez tekilatmzda, Bilgi lem Daire Bakanlmz bnyesinde kurulacak nternet ve Biliim Sular Aratrma ve Koordinasyon Merkezi ube Mdrl haricinde daha nce hazrlanan Biliim Sular Raporunda yaplan grev dalm erevesinde ilgili daire bakanlklarmzda Bilgi lem ve Biliim Sular ube Mdrlkleri kurulmas uygun olacaktr.

Btn daire bakanlklarmzda Bilgi lem Brolar bulunmaktadr. Bu brolarda alan personelin bilgi birikiminden de istifade edilerek daire bakanlnn ilgi alanlarna giren konular zerinde alacak bir ube mdrlnn kurulmas hem tara tekilatndaki almalar takip etmek hem de gerekli koordinasyonu salamak adna son derece faydal olacaktr.

Bu ube mdrlklerinin Asayi, Gvenlik, nterpol, stihbarat, Kaaklk ve Organize Sularla Mcadele, Kriminal Polis Laboratuarlar ve Terrle Mcadele ve Harekat Daire Bakanlklar bnyesinde oluturulmas uygun olacaktr.
Tekilatmz ierisinde biliim sular konusunda gerek T.C.K-525 ve gerekse 5846 Sayl F.S.E.K kanunlar ve bunun yannda kanunlarmzda daha nceden tanmlanm fakat bilgisayar sistemleri kullanlarak ilenen sular konusunda vatandalarmzn ikayetlerini iletebilecei bir birimimiz bulunmamaktadr. l emniyet mdrlklerimiz bu konuda Bilgi lem ube mdrlklerinden veya Bilgi lem Brolarndan yardm istemektedir. Bu tr uygulamalar ideal bir zm olmamakla birlikte Bilgi lem ubelerine de asli grevleri olmayan konularda i yk getirmektedir. Bu eksiklii gidermek zere illerde ilgili ube mdrlkleri altnda Bilgi lem ve Biliim Sular Brolar kurulmas uygun olacaktr. htiya duyulduka alacak Bilgi lem ve Biliim Sular Brolar vatanda memnuniyeti ve su ve sulu ile mcadele noktasnda hayati bir nem arz edecektir. Konu hakknda uzman olmayan kiilerin olay yerlerinde yaptklar yanllklar hem tekilatmzn imajn zedelemekte hem de madur vatandalarmzn ihtiyalarna cevap verememektedir. Hemen hemen btn ubelerimizde bulunan bilgi ilem brolarnda alan teknik personelden de istifade edilerek oluturulacak Bilgi ilem ve Biliim sular brolar Daire bakanlklarnda kurulacak Bilgi lem ve Biliim Sular ube Mdrlklerinin bir alt birimi olarak grev yapacaklardr.
ncelikli olarak biliim teknolojileri kullanlarak ilenen sularn youn olduu/olaca illerde byle bir yaplanmaya gidilmesi uygun olacaktr. stanbul, Ankara, zmir, Bursa, Adana, Samsun, Antalya, Erzurum ve Diyarbakr illerinde ncelikli olarak kurulmas uygun olacaktr.

Biliim sular ile mcadele konusunda yaplacak idari yaplanma tek bana ihtiyalara cevap vermeyecektir. dari yaplanmann yannda teknik olarak ihtiyalara cevap veren birimler oluturulmal, bu birimlerde bata emniyet amiri ve mdr olmak zere orta seviye amir ve polis memurlar bilgi birikimi ve liyakatlerine gre seilerek bu birimlerde altrlmaldr. uan itibariyle lkemizde byle bir birimin eitim ihtiyalarn karlaacak her hangi bir kurum olmad iin temel eitimler lkemizde verildikten sonra bu alanda almalar olan bata A.B.D leri olmak zere yaplacak ikili anlamalarla bu personele teorik ve pratik eitimin yannda uygulamay grmek ve rendiklerini tatbik edebilmek zere staj yaptrlarak eitim ihtiyac karlanmaldr. st dzey ynetici ve teknik personel olarak iki farkl eitim program belirlenmeli st dzey ynetici kursu aydan fazla olmayacak ve teknik personel eitimi alt aydan az olmayacak ekilde belirlenmelidir.
u ana kadar bilgisayar sular konusunda yaplan uluslararas toplant, konferans ve eitimlere katlm iin yaplan talepler zellikle eitim programlarnn cretli olmas sebebiyle tasarruf tedbirlerine aykr bulunarak geri evrilmitir. Yaanan bu tr aksaklklar ortadan kaldrmak iin biliim sular konusundaki teknik, idari ve eitime ait ihtiyalar gidermek zere yeterli bir bte ayrlmas uygun olacaktr.
2001 ylnda almalara balanrsa nmzdeki iki sene ierisinde idari yaplanma tamamlanarak bu birimlerde alacak personel seilip eitimleri verilip almaya balam olacaktr. Yukarda bahsi edilen yaplanma tamamlandktan sonra tekilatmzn biliim alannda ilenen sularla mcadele konusundaki eksiklii giderilmi ve A.B.D ve Avrupa lkeleri dzeyinde bu tr sularla mcadele ediliyor olacaktr.
Mart Yazlm A., Biliim Sular , zmir , 2000
Bibliography:

x

Hi!
I'm Lydia!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out